/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Voorjaarsbijeenkomst VSRP / SSRP 2015

Verslag van de Algemene ledenvergadering van de VSRP 28 maart 2015, Broekerveiling, Broek op Langedijk

Inleiding

Tegen de honderd VSRP leden kwamen op zaterdag 28 maart naar de Broekerveiling in Broek op Langedijk voor de Voorjaarsbijeenkomst van de VSRP en de algemene ledenvergadering. Onderdeel van het middagprogramma was de donateursbijeenkomst van de SSRP. Na het welkom kreeg het hele gezelschap de mogelijkheid een tour over de veiling of een rondvaart door het omliggende waterland te maken. Later werd gewisseld. De reacties op wat er te zien was en hoe de gidsen ons meenamen in hun verhaal waren unaniem enthousiast, ondanks het wat gure weer. Hulde voor de Broekerveiling en dat geldt ook voor de totale opvang van ons als groep, de mooie vergaderplek, de borrel en het lekkere Noordhollands dinerbuffet. ‘s Morgens rond half elf zaten op de Broekerveiling al twee werkgroepen bij elkaar! De werkgroep van leden die het VSRP / SSRP deel van Sail Amsterdam organisatorisch uitwerkt en de evenementencommissie die de grote lijnen van onze zomerbijeenkomst in Balk heeft samengesteld.

De Algemene ledenvergadering

Dagvoorzitter Marja Loeff heet de aanwezigen welkom, het quorum wordt vastgesteld. Er zijn voldoende leden aanwezig om onderwerpen in stemming te kunnen brengen. Mededelingen ingekomen stukken De secretaris meldt: • Het FONV verandert in de FENV, de varend erfgoed ‘koepel’ waarin alle behoudsorganisaties van varend erfgoed zijn vertegenwoordigd, namens ons de SSRP. • De nautische commissie van Sail is hard aan de slag, de inschrijving voor Sail is bijna gesloten. Er zijn tal van organisatorische uitdagingen. De werkgroep Sail is voorafgaand aan de vergadering bijeen geweest. • Het bestuur heeft een stofkam door de ledenadministratie gehaald en zal de komende tijd daarmee doorgaan. • Het sponsorplan is van start gegaan. In memoriam: Met een korte tekst vraagt het bestuur een moment van aandacht voor leden die ons ontvielen. Tevens denken we aan degenen die een zorgelijke gezondheid hebben of leden die daar als partner direct bij betrokken zijn. Benoeming bestuursleden Het bestuur wordt aangevuld met Gerda Meijer als penningmeester en Ralph Paap als vicevoorzitter. De vergadering stemt hiermee in. Ee zijn geen tegenkandidaten voorgedragen voor het voorzitterschap. De vergadering kiest de voorgedragen nieuwe voorzitter: Fer Martens. Secretaris Niek Sonneveld blijft voor een tweede termijn. De nieuwe voorzitter neemt, onder dankzegging, het voorzitterschap van de vergadering van Marja Loeff over.

Verslag van de algemene ledenvergadering van november 2014 te Lelystad Het verslag wordt vastgesteld

Het jaarverslag 2014 Het jaarverslag wordt vastgesteld.

De jaarrekening De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers, de jaarrekening, exploitatie en balans van 2014. Dirk van Schieveen spreekt namens de kascommissie vol lof over het werk dat onze nieuwe penningmeester al verricht heeft en geeft namens de kascommissie akkoord op de cijfers van 2014. De kascommissie adviseert daarbij de winkelvoorraad te analyseren. Tevens wordt geadviseerd de begroting voor het nieuwe jaar sluitend te gaan, mede met het oog op de dalende inkomsten. Voor de nieuwe kascommissie melden zich Kees Pasmooy en Leo vd Berg.

Begroting 2015 De op verzoek van de leden herziene begroting van 2015 wordt besproken. De penningmeester geeft aan dat ze een andere begrotingsopbouw wil implementeren, echter niet op dit moment. De vergadering vraagt aandacht voor het volgende: • De website kosten zijn te hoog, een onderzoek, met wellicht verschillende offertes voor een andere aanpak, is aan te raden • De kosten van de verslaggeving zijn te hoog. Een jaarverslag in deze vorm is te duur. Een extra bedrag voor de kosten van drukwerk zou een oplossing zijn. • De PR en communicatie moet extra aandacht, ook gezien de ambitie om nieuwe leden en jeugd te betrekken • De VSRP mag niet blijven ‘potverteren’, de exploitatie moet anders, bijvoorbeeld door het beter doorberekenen van de kosten van een evenement richting deelnemers. De vergadering geeft akkoord op de begroting.

Programma 2015 De activiteiten waarvoor de VSRP de verantwoordelijkheid heeft betreffen Zwartsluis, de Zomerbijeenkomst in Balk en Sail Amsterdam Voor deze activiteiten is al veel werk verricht, inschrijven voor Sail is mogelijk tot 29 maart, voor Zwartsluis is de inschrijving opengesteld, de zomerbijeenkomst zal in Balk plaatsvinden. Er wordt nog onderzocht of een koppeling met het Fries Hout mogelijk is. Het programma omvat een vrijdag met een gezamenlijke activiteit, admiraal zeilen op zaterdag en een wedstrijd op zondag. Met natuurlijk aanbrengtochten naar Sail en naar Balk. Van Foreest Prijs naar Truus van Schaik De Van Foreestprijs van de VSRP eert de mede kapitein, doorgaans een vrouw, die door haar inzet op de achtergrond veel betekent voor het reilen en zeilen van de VSRP. Een schip runnen is iets dat veel samenwerking betekent, niet alleen in de sluizen, maar ook door het jaar heen als het schip, de vereniging of het platbodemzeilen in het algemeen om extra inzet vraagt. De eerste keer ging de prijs naar Astrid van Foreest, die de prijs vorig jaar aan Joan Bik doorgaf en dit jaar wordt Truus van Schaik geëerd. Joan Bik spreekt mooie woorden over Truus, bijna een halve eeuw Ollekebolleke en haar bemanning passeert de revue. Een warm en terecht applaus was haar deel.

Rondvraag: In de rondvraag vraagt de SSRP nadrukkelijk aandacht voor hun jubileum in Lemmer. De jeugdcommissie zoekt uitbreiding. De voorzitter wenst een ieder een mooi vaarseizoen.

Delen


Bericht achterlaten