/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Najaarsbijeenkomst en ALV 2015

VSRP Vrienden van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VSRP op zaterdag 7 november 2015 te Nieuwegein, Museumwerf.

Ruim tachtig leden van de VSRP bezochten op zaterdag 7 november 2015 de museumwerf Vreeswijk te Nieuwegein. Na ontvangst met koffie en thee volgde het welkom door vicevoorzitter Ralph Paap. Daarna trokken de leden onder leiding van de gidsen van de werf over het terrein en de gebouwen. Na deze interessante verkenning van dit stuk erfgoed midden in een relatief nieuwe stad volgde de borrel en aansluitend de algemene ledenvergadering.

1. Voorzitter Fer Martens opent de vergadering en constateert dat het vereiste quorum van leden ruimschoots aanwezig is. Er is een welkom voor de leden. Het bestuur is voltallig aanwezig. Ook de voorzitter van de SSRP is aanwezig.

De agenda wordt vastgesteld.

2. Ingekomen stukken en mededelingen. Alle aanwezigen hebben vooraf de stukken kunnen downloaden van de site. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen. Afgezien van de zorgen over enkele van onze oudere leden zijn er dit keer geen berichten van overlijden.

3. Benoeming bestuursleden. Emile Vet, bestuurslid voor met name de evenementen, treedt terug.

De voorzitter bedankt Emile, het applaus van de vergadering onderstreept de brede waardering voor zijn werk. Het bestuur draagt Frans Stam uit Schoorl, varend met de Vrouwe Ayn voor als bestuurslid met algemene taken. Frans stelt zich voor. De vergadering stemt met in met deze voordracht.

4. Verslag Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2015 op de Broekerveiling. Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Voortgang VSRP, extern en intern. De interne organisatie van de Vereniging, met name de ledenadministratie en de financiën, zijn nu op orde. Hier is een grote stap in gemaakt. Ten aanzien van de inkomsten en uitgaven wordt op elke euro gelet, met resultaat. De kans dat er geen tekort zal zijn aan het eind van het jaar is aanwezig. Paul Rompa merkt daarbij op dat de hand op de knip normaal mag zijn, Wim Noordegraaf zet daar tegenover dat een tekort op de zomerbijeenkomst wel gebruikelijk was. De website wordt het volgende aandachtspunt.

Deze is rammelend. Met de SSRP wordt regelmatig overleg gevoerd over lopende zaken, zoals facturering, het jaarverslag, aan- en afmeldingen en op die terreinen waar we elkaars werk overlappen. Wat betreft de activiteiten wordt er teruggekeken op een aantal mooie evenementen, de aanbrengtochten, Balk, Sail en andere evenementen waar VSRP leden aan deelnamen. Vanuit nagesprekken wordt door het bestuur aan verbeter punten gewerkt, maar als geheel was dit een zeer boeiend verenigingsseizoen.

6. Cadeau voor de jubilerende SSRP. De voorzitter refereert aan de bijzondere rol van de SSRP in de afgelopen 60 jaar. De VSRP had zonder deze SSRP niet bestaan en ziet hoe ‘rond en plat’ nationaal en internationaal op de kaart wordt gezet door het Stamboek. Als waardering ontvangt de voorzitter van de SSRP een kunstwerkje in de abstracte vorm van een zeilschip, waarbij de zielen ter plekke zo gezet worden dat het ons ‘voor de wind’ gaat. Nu en in de toekomst.

7. Voorstel contributie wijziging.

Het contributie voorstel van het bestuur wordt toegelicht. Een enkel lid vraagt zich af of een jaarlijkse stijging met een vast percentage aanbevelingswaardig zou zijn. Dit voorstel wordt niet meegenomen. Ook is er het idee om de eigen bijdrage voor het bijwonen van evenementen omhoog te doen. Dit is al beleid en wordt voortgezet.

De contributie is in feite een basisbedrag, de kosten van evenementen worden separaat begroot. In het nieuwe voorstel is er per lid een stem. Dus wie als mede schipper / bemanningslid ook stemrecht wil hebben moet zelf ook lid worden. De vergadering besluit dat per 1 januari 2016 het gezinslidmaatschap wordt opgeheven, de contributie wordt verhoogd tot € 25,- per jaar, donateurs betalen eveneens € 25,-.

8. Begroting 2016. Omdat de leden de contributie verhoging hebben aanvaard kan nu ook de voorlopige begroting 2016 worden gepresenteerd. De penningmeester geeft een toelichting.

In de voorjaarsvergadering komt deze begroting op de agenda.

9. Programma 2016. Er zijn de volgende plannen: Voorjaarsbijeenkomst op 9 april in Schoorl of andere locatie. Oldtimerdag in Lelystad op 19 juni, met de zaterdag er voor Aanbrengtocht en evenement Delfsail, 30 juni t/m 3 juli Zeewolde, zomerbijeenkomst met als thema ‘de eeuwige jeugd-commissie’ 50 jaar.

10. Rondvraag en sluiting. Er zijn geen onderwerpen in de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering. De museumwerf zorgde voor een mooi buffet, er werd nagepraat, er werden alweer plannen gesmeed en gezamenlijke tochten voorbereid. Het was weer een mooie dag!

Delen


Bericht achterlaten