/ door /   Verslagen / 0 Berichten

najaarsbijeenkomst 2014 en ALV

Najaarsbijeenkomst en algemene ledenvergadering

Voor het tweede jaar op rij vond de najaarsbijeenkomst plaats op de Bataviawerf te Lelystad. Na de ontvangst vertrokken de ongeveer tachtig deelnemers naar de workshops zeilmaken, smeden en houtsnijden, bekeken de Batavia en de vorderingen van het model van de Zeven Provinciën. Een vrij grote groep vertrok naar het gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor een bezoek aan het nationale centrum voor scheeps- en onderwater archeologie.

Na afloop van de workshops en rondleidingen begint de algemene ledenvergadering. Er is van tevoren veel ruis geweest over deze vergadering. De samenwerking tussen SSRP en VSRP is het afgelopen jaar door veel leden / donateurs luid en duidelijk besproken en daarbij zijn zinnige en ook ongenuanceerde uitspraken gedaan. In de voorbereiding is door het bestuur op 20 september een bijeenkomst te georganiseerd om goede lijnen met elkaar uit te stippelen. 21 betrokken leden hebben op die dag plannen gemaakt, werkgroepen geformeerd en zich aangemeld voor bestuurstaken. Vanuit dit perspectief wordt niet al te diep ingegaan op allerlei bestuurlijk handelen in de afgelopen periode. Dries Verwaaijen, na de vorige vergadering afgetreden en nu als gewoon lid aanwezig, krijgt het woord en geeft een beknopte toelichting op zijn besluit tot vertrek. Hij wordt daarna bedankt voor zijn vele werk voor zowel Stichting als Vereniging. De vergadering geeft een groot instemmend applaus.

Na de algemene ledenvergadering heeft het ‘rest’ bestuur zich beperkt tot de belangrijkste zaken, de zomerbijeenkomst. Veel oud- bestuursleden zijn gelukkig doorgegaan met uitvoerend werk, in afwachting van de overdracht van hun taken. Met name Ine van Hees (penningen) en Maurice Jongmans (communicatie) moeten hier genoemd worden. Na de afgelopen voorjaarsbijeenkomst is door het bestuur besloten de toekomstdiscussie conform de afspraken af te ronden. De secretaris zet uiteen dat de visie op de toekomst in Woudrichem is vastgesteld en niet meer ter discussie staat. De organisatievorm is onderwerp geweest van een enquête onder de leden. Hoewel een duidelijke meerderheid van de leden die een advies heeft uitgebracht een voorkeur had voor het model waarbij één bestuur zowel Stichting als Vereniging zou gaan besturen is dit uiteindelijk niet doorgegaan.

Het bestuur draagt vervolgens nieuwe leden voor en kan melden dat voor alle deelterreinen van de VSRP, zowel in de externe contacten als in de interne organisatie, een werkgroep in het leven is geroepen of binnen afzienbare tijd tot stand kan komen. Vervolgens wordt gesproken over het programma van 2015, de daarbij behorende begroting en is er na afloop van de ALV tijd voor een drankje en een hapje. Een intensieve maar in allerlei opzichten ook wel een geslaagde dag werd hiermee goed afgesloten.

Delen


Bericht achterlaten